Domov ..:
 
Festival informacijske tehnologije - KIBLiX
UVOD
PROGRAM
KONTAKT
PRIZORIŠČE
FORUM
 
SPONZORJI
MEDIJI
POVEZAVE
 
KIBLA - www.kibla.org


 1. MEDNARODNI FESTIVAL KIBLiX - IT Linux festival


1. mednarodni festival KIBLIX 2002 - IT Linux festival - 1st International KIBLIX 2002 Festival - IT Linux festival


Maribor, Slovenija - 7., 8. in 9. november 2002/ November 7-9, 2002

Festival je posvečen informacijski tehnologiji in operacijskemu sistemu Linux.
Festival is dedicated to Informational Technology and Linux operating system.

http://www.kiblix.org/

Multimedijski center KIBLAOrganizacijski odbor/ Organising Committee:


Predsednik KID KIBLA/ President of KID KIBLA:
Peter Tomaž Dobrila

Vodja festivala/ Festival leader:
Maja Kostevc

Marketing in odnosi z javnostmi/ Marketing and public relations:
Dejan Pestotnik

Mediji/Press:
Vesna RistićProgram/Programme:

Mobilna telefonija/ Mobile telephony
Saša Pelko

Varnost na internetu/ Internet security
Pavle Mikuž

Linux
Gorazd Golob

Spletna stran/ Web page:
Gazela d.o.o.

Animacije:
son:DA & miirana

Produkcija/Production:
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Tel.: 02 22 94 012, 22 94 022
Fax: 02 22 94 020


Izjava/ Statement:

Zbrani prispevki predstavljajo stališča avtorjev, podana za objavo v KIBLIX katalogu. Organizatorji ne prevzemajo nobene formalne odgovornosti za morebitne napake ali netočnosti v besedilih.

Contributions represent viewpoints of the authors and they were given for the publication in the KIBLIX catalogue. Therefore the organisers do not have any formal responsibility for possible authors's mistakes or inexactness.

Organizator/Organizer:
Kulturno-izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA)

KIBLA je neprofitna kulturno-izobraževalna institucija v Narodnem domu v Ulici kneza Koclja 9 v Mariboru, Slovenija. Tu se letno zvrsti več kot 200 prireditev, ki se jih udeleži okoli 80.000 ljudi. Mednarodne reference zajemajo 1500 objav v tiskanih in elektronskih medijih, npr. v reviji Leonardo, mednarodnem Združenju za umetnosti, znanost in tehnologije (MIT press) in Flash Art.

Kibla je kot edina institucija iz držav nečlanic Evropske unije prva povabljena v Evropski multimedijski forum (EMF) s sedežem v Bruslju in je tudi aktivno sodelovala na konvenciji Evropskih multimedijskih zvez (EMMAC) kot udeleženka svetovnega multimedijskega srečanja Milia 2002 v Cannesu. Predsednik Kible Peter Tomaž Dobrila je član žirije Europrixa, vodilnega evropskega tekmovanja v ustvarjanju e-vsebin, in član Evropske akademije za digitalne medije (EADIM). Kustodinja Kibele Aleksandra Kostić je bila sodnica v žiriji za Webby Awards 2000 in 2001 (oskarji za internet) v San Franciscu in je postala članica Mednarodne akademije za umetnosti in tehnologijo, v kateri so med drugimi David Bowie, Laurie Anderson, Francis Ford Coppola, Matt Groening in Tina Brown.

Pravijo:

Mladina: "V Maribor zaradi Kible!"
Nedelo: "Mariborska Kibla je po svojih prostorskih zmožnostih in konceptualni zasnovi, ki združuje galerijo, prostore za performans, specializirano knjigarno in kiberkavarno, vsekakor najbolj zgleden projekt te vrste."
Stelarc: "To je najboljši kiber prostor v Evropi."
Joseph Tabbi: "V Slovenijo sem prišel, ker sem slišal za Kiblo."
Dr. Janez Strehovec: "Kibla je osrednje slovensko središče novomedijske umetnosti (in teorije)."
Romunski časnik CLUJENAUI: "Kibla je najpomembnejši in največji multimedijski center v vzhodni Evropi."
Dragan Sakan (New Moment): "Kibla stimulira resničnost, ki že zdavnaj ni več tradicionalna, marveč multimedijska. Tudi ideje niso več lokalne, so globalne. Svet hoče sveže ideje. Svet potrebuje globalne ustanove - kot je Kibla."

V KID KIBLA je zbranih 15 stalno sodelujočih usposobljenih strokovnjakov, tako tehničnega oz. naravoslovnega kot družboslovnega oz. umetnostnega profila.

KIBLA - DEJAVNOSTI:

- KIBER salon oziroma kibernetični laboratorij, ki omogoča prost dostop do interneta in brezplačne tečaje o njegovi uporabi, od spoznavanja struktur domačih strani do spoznavanja programske in strojne opreme.
- SRCe - Študentski informacijski center, ki s pomočjo zajetne baze podatkov na internetu ponuja informacije o študiju in štipendijah doma in v tujini, ponuja tiskovine in posreduje prošnje, vključen pa je v slovensko informacijsko omrežje.
- KIBAR - kavarna, ki je tudi projekcijski prostor za glasbo in projekcije - od videa do aktualnih dosežkov računalniške umetnosti, video-, avdio-, internetni prenosi v živo. Vhod v Kiblo iz Svetozarevske ulice - dodaten prostor za program in informacije.
- KIBELA - prostor za umetnost - galerija kot celovit razstavni prostor, ki prikazuje umetniške dosežke v materialnih in elektronskih medijih. Je tudi večnamenski prireditveni prostor za festivalske prireditve, predavanja, okrogle mize, tiskovne konference, gledališke predstave, koncerte, literarne večere in debatni klub.
- ZA:MISEL - knjigarna za družboslovje in humanistiko, založništvo in organizacija literarnih in teoretskih večerov.
- KIBLA.TIF - grafični studio - namizno založništvo za izdelavo tiskovin, spletnih strani, CD-ROMov skupaj z VIDELA - digitalna video montaža in delavnice.
-SKRITE NOTE - improvizirana elektroakustična glasba, od koncertov, projekcij in predavanj do delavnic v jazz klubu Satchmo.
-TOX - vozni red po 3000, revija, ki je zrasla v založniško zbirko Kible, v kateri je izšlo več knjig, zbornikov in katalogov (Eduardo Kac: Telepresence, Biotelematics, Transgenic Art, Vili Ravnjak: Smaragdna Pot, Aleksandra Kostić: Lebdim, kaj potem...).
-MIMOGREDE - tiskani mesečnik programa SRCe.
-KOMITE ZA VINOSLUŽJE - degustacije, izobraževanja, seznanjanja in strokovne ekskurzije.

Festivali:

- DNEVI RADOVEDNOSTI - KAKO POSTATI, vsakoletni Festival zabavnega učenja, ki povezuje potrebe in želje mladih, možnosti, ki jih ponuja slovenski izobraževalni sistem ter zahteve družbenega okolja po dobro usposobljeni in izobraženi delovni sili. Od 1996.
-KIBLIX - IT Linux FESTIVAL - mednarodni festival, posvečen informacijski tehnologiji in operacijskemu sistemu Linux. Od 2002.

Koprodukcije:

- MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKIH UMETNOSTI. Od 1996.
-MEDI@TERRA spada v t. i. Kulturno olimpijado, to je grška vlada razglasila v obdobju 2001 - 2004, sicer pa je bil festival organiziran v kontekstu olimpijskih iger v Atenah leta 2004. Peter Tomaž Dobrila je član programskega odbora festivala.
- hEXPO - festival samoorganiziranih kulturnih form, ki je v enem mesecu prekrižaril vso Slovenijo in postavil zametek za slovensko digitalno komunikacijsko in informacijsko platformo, z ambicijo širjenja po vsej Sloveniji in tvorbe slovenskega omrežja, ki bi se vključilo v evropsko in svetovno mrežo.

Gostovanje:

FESTIVAL VIZUALNIH KOMUNIKACIJ MAGDALENA, 2001, 2002

Association for Culture and Education KIBLA (ACE KIBLA)

KIBLA is a nonprofit cultural educational institution, located in Narodni dom in Maribor, Slovenia. Kibla organises over 200 events per year and hosts over 80.000 visitors. Slovenian and foreign printed and electronic mass media have published over 1500 articles about it (e.g. magazine Leonardo - MIT press and Flash Art).

Kibla, as the first institution from a country which is not a European Union member yet, has entered into the European Multimedia Forum (EMF), located in Brussels. Kibla also participated actively at the convention of the European Multimedia Association (EMMAC) as a participant of the world multimedia meeting Milia 2002 in Cannes. The president of ACE KIBLA Peter Tomaž Dobrila is a member of the Europrix jury - the leading European Contest in e-content creation - and a member of the European Academy for Digital Media (EADIM). The curator of the Kibela Aleksandra Kostić was invited to be a judge for the Webby Awards 2000 (Internet Oscars) in San Francisco, and she became a member of the International Academy for Arts and Technology, together with David Bowie, Laurie Anderson, Francis Ford Coppola, Matt Groening, Tina Brown etc.

They have said:

Mladina: "Go to Maribor, because of Kibla."
Nedelo: "Kibla from Maribor, by its space possibilities and its conceptual structure that combines a gallery, spaces for performance, a specialised bookshop and a cyber café, is undoubtedly the most exemplary project of a kind."
Stelarc: "This is the best cyber space in Europe."
Joseph Tabbi: "I came to visit Slovenia, because I've heard about Kibla."
Dr. Janez Strehovec: "Kibla is the main Slovenian centre for new media art (and theory)."
Romanian newspaper CLUJENAUI: "Kibla is the most important and the biggest multimedia centre in Eastern Europe."
Dragan Sakan (New Moment): "Kibla stimulates reality, which is no longer traditional, but multimedial. Also Ideas are not local anymore, they are global. World wants fresh ideas. World needs global institutions such as Kibla."

MC KIBLA gathers professionals in their fields. From 15 regular employees, half have graduated in various fields, ranging from technical sciences to social sciences, humanities and the arts.

KIBLA - PROGRAMMES:

- CYBER LAB - everyday from 16:00 to 22:00, except on Sunday, computer workshops, communication and information centre with free access to the Internet.
- SRCe - Student Resource Centre based on a huge Internet database, which offers information about universities, studies, tests, grants, scholarships, and is a part of the Slovene informational network.
- KIBAR - coffee-room - space for music and projections, video achievements and contemporary computer art, video and audio real time Internet streaming. Entrance hall - an extra programme space for concerts, exhibitions, projections, performances, information.
- KIBELA - space for art - exhibitions, performances, concerts, theatre, lectures, symposiums, fairs, workshops - a gallery as an integrative exhibition space which represents artistic achievements within material and electronic media.
- ZA:MISEL (FOR:THOUGHT) - bookshop based on humanities and social sciences, offers discounts for students and organizes literary presentations, round tables, discussions and publishing.
- KIBLA.TIF - graphical studio - desktop publishing - printed and electronic. Together with VIDELA digital video editing and workshops it is completely qualified for integral communication.
- SKRITE NOTE (HIDDEN NOTES) improvised electroacoustical music: concerts, projections, lectures, workshops. The programme is taking place in Satchmo jazz club.
- TOX magazine - A Timetable through 3000, a magazine (from 1995) which has grown into the KIBLA publishing collection (from 1998), where several catalogues, books and collections of scientific papers have been published, e.g. Eduardo Kac: Telepresence, Biotelematics, Transgenic Art, Vili Ravnjak: The Amber Way, Aleksandra Kostić's edited essays I Levitate, What's Next...
- MIMOGREDE (BYTHEWAY) monthly newspaper of the SRCe programme.
- KOMITE ZA VINOSLUŽJE (KOMMITTEE FOR WINESERVICE) -wine tasting, instructions, acquaintances, professional excursions.

Festivals:

- DAYS OF CURIOSITY - HOW TO BECOME, yearly Festival of Edutainment (education and entertainment), from 1996, which integrates wishes of the young with the possibilities of Slovenian educational system. Learning through direct conversations how to become somebody you would like to be. 1996 - 2002
- KIBLIX - IT Linux FESTIVAL - an international festival dedicated to Informational Technologies and Linux operating system.

Coproductions:

- INTERNATIONAL FESTIVAL OF COMPUTER ARTS (with the Maribor Art Gallery and MKC), 1996 - 2002
- MEDI@TERRA 2001 INTERNATIONAL ART AND TECHNOLOGY FESTIVAL in Athens, Greece, which is included in the Cultural Olympiad 2001 - 2004 and is among the cultural events which are organised in the context of the Olympic Games of 2004 in Athens. Peter Tomaž Dobrila is a member of the programme committee.
- hEXPO 2000, a Festival of Self-organised Cultural Forms which cruised entire Slovenia in a month and formed an embryo for Slovene digital, communicational and informational platform with an ambition to spread it through Slovenia and form a Slovene network which would be included in the European and World network.

Hosting:

- FESTIVAL FOR VISUAL COMMUNICATIONS MAGDALENA, 2001, 2002Program festivala KIBLIX:
The Festival KIBLIX program:

1. Mobilna telefonija (7. november 2002)/
Mobile telephony (2002, November 7):

10.00 -11.45
Otvoritev festivala KIBLIX/ Opening the KIBLIX festival


12.00 - 12.45
Predavatelj/Lecturer:
Borja Jelič (SLO): Tehnologije vmesnikov za povezovanje - IrDA in Bluetooth/ Interface Technologies and Terminal Equipment - IrDA and Bluetooth

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./ The lectures will be held in the Slovenian language.

13.00-13.55
Odmor/Break

14.00 - 14.45
Predavatelj/Lecturer:
Radoje Mićić (SLO): Java v mobilnih terminalih/ Java in mobile terminals
Teleray d.o.o.
Pingvin sponzor/ Pingvin Sponsor

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./ The lectures will be held in the Slovenian language.

15.00 - 15.45
Predavatelj/Lecturer:
Balázs L. Szekfu (HU): Kako preiti "razpoke" v mobilni telefoniji?/
How to Cross "the Chasm" in Mobile Telephony?


Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.

16.00 - 16.45
Predavatelj/Lecturer:
Teodor Prosen (SLO): Aplikacije in storitve v mobilni telefoniji - od SMSa do WAPa in MMSa / Mobile Telephony applications and services - from SMS to WAP and MMS

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./ The lectures will be held in the Slovenian language.

17.00 - 17.45
Predavatelj/Lecturer:
dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. (SLO): Vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi - uporaba mobilnih telefonov/ The influence of Electromagnetic radiation on human health - use of mobile phones


Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.


18.00 - 19.30
Premierna predstavitev filma: Revolution OS
Film Premiére: Revolution OS


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

The organiser has all rights to possible programme changes.


2. Varnost na internetu (8. november 2002)/ Internet
Security (2002, November 8)

10.00 - 10.45
Predavatelj/Lecturer:
Boris Dragović (ZRJ): LinSec, varnostna orodja/ LinSec, security tools


Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.

11.00 - 11.45
Predavatelj/Lecturer:
Andrej Kositer in Aljaž Mavrič (SLO): Ponudba storitev in rešitev odprte kode v Sloveniji/ Providing Open Source services and solutions in Slovenia
Agenda Open Systems d.o.o.
Pingvin sponzor/Pingvin Sponsor


Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.

12.00 -12.45
Predavatelj/Lecturer:
Gorazd Božič (SLO): Trendi na področju omrežne (ne)varnosti/ Trends in the field of network (un)security
ARNES, SI-CERT

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.


13.00-14.30
Odmor/Break

14.45 -15.30
Predavatelj/Lecturer:
Stojan Rančič (SLO): Do varnosti z uporabo open - source orodij/ Securing the System with Use of Open Source Tools

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.


15.45 -16.45

Predavatelj/Lecturer:
Dominic Chell, Andrew Moore (UK): Ciljno vdiranje in tehnika zaznavanja vdorov/ Targeted hacking and detection techniques

Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.


17.00 -18.00
Predavatelj/Lecturer:
Marcus Danielsson, Jonas Björk (S): Predavanje "Off-By-One"/The "Off-By-One" Speech


Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

The organiser has all rights to possible programme changes.


3. Linux (9. november 2002)/
Linux (2002, November 9)

10.00 - 10.45
Predavatelj/Lecturer:
Miha Tomšič (SLO): Prosto programje, GNU/Linux in Lugos / Free Software, GNU/Linux and Lugos

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./ The lectures will be held in the Slovenian language.

11.00 - 11.45
Predavatelj/Lecturer:
dr. Janez Brest (SLO): Uporaba Linuxa pri gradnji informacijskega sistema v podjetju/ Enterprise Information Systems with the use of Linux

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./ The lectures will be held in the Slovenian language.


12.00 - 12.45
Predavatelj/Lecturer:
Boško Radivojević (ZRJ): Mreža za podporo proste programske kode v Jugoslaviji/ Open Source Network of Yugoslavia


Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.


13.00-13.55
Odmor/Break


14.00 - 14.45
Predavatelj/Lecturer:
dr. Andrej Miksič (SLO): Projekt Gizzmo: Multimedijska Linux konzola /Project Gizzmo: A Linux-based Audio/Video Console
Bitiver d.o.o.
Pingvin sponzor/Pingvin Sponsor

Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.


15.00 - 15.45
Predavatelj/Lecturer:
dr. Milan Hodošček (SLO): Vzporedni superračunalniki - projekt VRANA/ Parallel Supercomputers from the VRANA series

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.

16.00 - 16.45
Predavatelj/Lecturer:
Andrej Souvent (SLO): Paketno radijsko omrežje slovenskih radioamaterjev in GNU/Linux/ Packet Radio of Slovenian Radio Amateurs and GNU/Linux


Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.

17.00 - 17.45
Predavatelj/Lecturer:
Janez Krek (SLO): Poslovne rešitve na SuSE Linuxu/ SuSE Linux and business solutions
Euroteh d.o.o.
Pingvin sponzor/Pingvin Sponsor

Predavanja bodo v slovenskem jeziku./The lectures will be held in the Slovenian language.

18.00 - 19.00
Predavatelj/Lecturer:
Marcelo Tosatti (BR): Odprta debata/Open debate

Predavanja bodo v angleškem jeziku./ The lectures will be held in English language.

19.15 - 20.40
Predstavitev filma/ Film presentation: Revolution OS


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

The organiser has all rights to possible programme changes.
Povzetki predavanj/Lecture summaries

Mobilna telefonija (7. november 2002) / Mobile telephony (2002, November 7)


Tehnologije vmesnikov za povezovanje - IrDA in Bluetooth
Interface Technologies and Terminal Equipment - IrDA and Bluetooth

Borja Jelič (SLO)
LJUDMILA HwLab R&D


Povzetek:

Sodobna GSM omrežja skupaj s pripadajočo terminalsko opremo odpirajo nove možnosti na področju razvoja programskih in strojnih rešitev. S standardizacijo tehnologij, ki omogočajo povezovanje GSM terminalov navzven z drugimi napravami, so GSM omrežja postala odprta za aplikacije, ki bodo v prihodnosti osnova telekomunikacijskim aplikacijam.

V prispevku bodo s strojne plati obravnavane trenutno najpopularnejše tehnologije vmesnikov za povezovanje - IrDA in Bluetooth. Pri slednjem se bomo dotaknili problematike frekvenčnega prostora v območju ISM. Ogledali si bomo, kako preko terminalske opreme programsko uporabljati storitve SMS in MMS, podrobneje pa si bomo ogledali njihove vmesniške protokole.


Summary:

The contemporary GSM networks, together with its terminal equipment, are opening new possibilities in the field of programme and hardware solutions. With the standardization of technologies which enable linking of the GSM terminals with other devices, the GSM networks have become open for the applications which will become a basis for telecommunicational applications.

During the lecture, the most popular technologies of linking interfaces - IrDA and Bluetooth, will be discussed from the mechanical point of view. Talking about the latter, we will refer to the problems of the frequency space within ISM area. We will examine how to use the SMS and MMS services through the terminal equipment and we will also closely examine their interface protocols.
Java v mobilnih terminalih
Java in mobile terminals

Radoje Mićić (SLO)

Teleray d.o.o.
Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
Pingvin sponzor/ Pingvin Sponsor

Povzetek:

JAVA je objektno programsko okolje, neodvisno od računalniške platforme, na kateri se izvaja. Lastnik blagovne znamke in licenčnih pravic je podjetje Sun Microsystems, ki tudi nadzoruje proces razvoja specifikacij, ter brezplačno ponuja svojo inačico osnovnih programskih orodij in knjižnic. Za izvajanje javanskih programov je potreben vmesnik med domačim operacijskim sistemom in javansko kodo, ki jo sproti prevaja v domačo strojno kodo in izvaja. Ta vmesnik, "navidezni procesor", poskrbi, da se javanske programske inštrukcije prilagodijo fizičnemu procesorju, vhodno-izhodnim enotam, posebnostim operacijskega sistema itn.

Poleg navideznega procesorja je za izvajanje javanskih programov potrebna še zbirka knjižnic, ki vsebujejo standardne rutine za različne namene. To so razredi podatkovnih tipov, okenski sistem, vhodno-izhodni razredi, itn. Glede na sestavo, kompleksnost in namembnost ciljnega okolja se standardni paket pojavlja v treh izdajah: J2ME (Micro Edition), J2SE (Standard Edition) in J2EE (Enterprise Edition).

J2ME je namenjen za uporabo v mobilnih aparatih (tudi mobilnih telefonih), J2SE v osebnih računalnikih, J2EE pa za strežnike podatkovnih baz in spletne portale, ki so povezani na podatkovne baze.

Pričujoči prispevek predstavlja javansko okolje J2ME in njegovo uporabo v mobilnih telefonih proizvajalca Nokia, kot tudi nekatere storitve, ki temeljijo na omenjeni tehnologiji.
Summary:

JAVA is an objective programme tool, independent of computer platform on which it is being carried out. Sun Microsystems is the company, which owns the brand and license rights. It also controls the process of specifications
development and offers its variant of basic programme tools and libraries for free. To run a Java programme you need an Interface between home operational system and Java code that is being translated directly into home machine code. This Interface, "apparent processor", enables that Java programme instructions are adjusted to physical processor, entry and exit units, operating system particularities etc.


Besides the apparent processor, you also need a library collection, which include standard routines for various purposes to be able to run a Java programme. These are units of different data types, window system, entry-exit units, etc. According to the structure, complexity and purpose of the target environment, the standard package appears in three different editions: J2ME (Micro Edition), J2SE (Standard Edition) and J2EE (Enterprise Edition).

J2ME is meant for the use in mobile devices (mobile phones), J2SE in personal computers and J2EE for database servers and web portals that are linked to databases.

The contribution will represent Java environment J2ME and its use in Nokia mobile phones, as well as some other services, based on the mentioned technology.

 

Kako preiti "razpoke" v mobilni tehnologiji?/
How to Cross "the Chasm" in Mobile Telephony?


Balázs L. Szekfu (HU)


Povzetek:

Odkar je mobilna telefonija povzročila tržno eksplozijo, sta na tržišču postali najbolj uporabljani dve storitvi - voice (glasovna) in text (tekstovna).
Iz stališča tržne komunikacije imata obe storitvi svoje predhodnike. Po fiksni telefonski liniji je mobilni marketing podal sporočilo, da je mobilni paket enak stacionarnemu telefonu, le da je ves čas s teboj. V resnici je to bistveno sporočilo omogočilo osnovo tržnemu komuniciranju s prikazovanjem uporabe v različnih situacijah, prednosti in kasnejšega načina življenja.

SMS, ki je svojo deseto obletnico praznoval februarja 2002, za svoje razširjanje ne potrebuje oglaševalskih kampanj. Tržnemu komuniciranju ni treba storiti nič drugega, kot slediti ritmu SMS manije. Kakorkoli, tekstovna sporočila so znana javnosti že v povezavi z beeperji.

Prihodki družb za mobilno komuniciranje še naprej prihajajo v glavnem iz uporabniških naročnin in samo v manjšem obsegu iz "dodatnih" storitev. Kreativni uporabniki uporabljajo glasovne in tekstovne storitve, da zadovoljijo svoje komunikacijske potrebe. Ampak, ali to pomeni, da ne obstajajo drugačne in nove zahteve, ki bi jih lahko raziskali? Katere smernice so rezultat omenjenega fenomena? Ali niso sporočila tržne komunikacije odmevala pri masi uporabnikov v obeh primerih in ali niso povzročila novih in tudi osnovnih potreb? Je lahko to dejstvo posledica tradicionalnega orodja tržnih raziskav, ki so vedno manj sposobne projicirati uporabo tehnologije? Ali lahko na podlagi trenutnega uporabniškega vzorca napoveste bodoče uporabniške navade? Poglejmo.


Summary:

Since the market launch of mobile telephony, two services, voice and text services have become widely used on the mass market. From the perspective of marketing communication both services have their antecedents. After fixed line telephony, a well-introduced service on the market, mobile marketing sent the message that a mobile set "is like your phone at home but it's with you all the time". In fact, this core message provided the basis for marketing communication illustrating various situations of use, benefits and later lifestyles.

SMS, celebrating its tenth anniversary in February 2002, needed no advertising campaigns to spread like wildfire. Marketing communication could do nothing but follow the pace of the SMS craze, sent in masses via a channel originally used for system maintenance. Text messages, however, were already known by the public in connection with beepers.

However, revenues of mobile communications companies continue to be generated mostly from the usage fee of communication infrastructure and only a smaller part comes from "value added" services. Creative consumers use voice and text services to fill their communications needs reaching a lot further then just plain text or human voice, still left mostly untouched by mobile marketing efforts.

Yet does it mean that there is no different and new demand that may be explored? Which direction does the resultant of the above phenomena point? Did global marketing communication messages not resonate with the masses of users in each case, did they not produce new and elementary needs? Can this fact be the result of traditional marketing research tools being less and less capable of projecting the use of technology?

Can you anticipate future usage habits on the basis of current usage patterns?
Let's see.
Aplikacije in storitve v mobilni telefoniji - od SMSa do WAPa in MMSa
Mobile Telephony applications and Srevices - from SMS to WAP and MMS


Teodor Prosen (SLO)

Povzetek:

- pomen dodatnih storitev za mobilne uporabnike in operaterja,
- podatkovne storitve - storitve z dodano vrednostjo,
- razvoj aplikacij za različne dostope (SMS, WAP, MMS, ...),
- skupnosti razvijalcev,
- storitve tretje generacije (3G storitve),
- aplikacije in storitve na različnih stopnjah razvoja mobilnega omrežja od GSM preko GPRS do UMTS.

Summary:

- The meaning of additional services for mobile users and operator
- Data services - services with added value
- Development of applications for various accesses (SMS, WAP, MMS, ...)
- Communities of developers
- 3G services
- applications and services on different stages of development of mobile network, from GSM through GPRS to UMTS


Vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi - uporaba mobilnih telefonov
The influence of Electromagnetic radiation on human health - use of mobile phones

dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. (SLO)

Klinični center v Ljubljani
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
1000 Ljubljana

Clinical Centre Ljubljana
Clinical Institute for the work, traffic and sport medicine
1000 Ljubljana

Povzetek:

Izhodišče:
V nekaterih državah že več kot polovica ljudi uporablja mobilne telefone. Glede na množičnost uporabe bi že majhni škodljivi učinki na zdravje lahko povzročili velik javno-zdravstveni problem. Zato povsod v svetu pospešeno tečejo raziskave o vplivu uporabe mobilnih telefonov na zdravje človeka. Ker je eno najresnejših vprašanj, ali je tako sevanje rakotvorno, IARC (International Agency for Research on Cancer) vodi mednarodno epidemiološko raziskavo, katere glavni cilj je ugotoviti, ali uporaba mobilnih telefonov prispeva k razvoju raka pri človeku, in če prispeva, pri kakšni izpostavljenosti. V ta namen je bila v Veliki Britaniji imenovana neodvisna ekspertna skupina, ki vodi projekt Mobilni telefoni in vpliv na zdravje, Royal Society of Canada pa je v letu 1999 izdalo poročilo o možnih zdravstvenih tveganjih pri ljudeh, izpostavljenih brezžičnim telekomunikacijskim napravam.


Zaključki:
Dosedanje raziskave kažejo, da izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju, ki nastane pri uporabi mobilnih telefonov, najverjetneje ne inducira niti ne pospeši nastanka raka pri človeku. Tudi raziskave na živalih niso pokazale večjega tveganja za nastanek možganskega raka, vendar je eksperiment na miših, ki so bile izpostavljene podobnemu elektromagnetnemu sevanju, pokazal večje tveganje za nastanek limfoma. Eksperimenti na živalih, ki naj bi potrdili ali ovrgli ta rezultat, intenzivno potekajo. IARC, ki pri odločitvah o karcinogenosti kake snovi upošteva tako rezultate eksperimentalnih kot epidemioloških študij, bo zaključke podal najverjetneje v letu 2003.

Najnovejša študija finskega avtorja Leszczynskega, ki je v eksperimentu prvič uporabil človeške možganske celice in jih izpostavil elektromagnetnemu sevanju podobne jakosti in frekvenc, kot so pri mobilnih telefonih, je pokazala, da tudi zelo majhna izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju povzroči spremembe v celici. Poskus je pokazal, da táko sevanje povzroči večjo prepustnost hematoencefalne bariere, to pa bi lahko pri dolgotrajnejši izpostavljenosti imelo resnejše posledice za zdravje človeka.

Avtorji poročajo še o vplivu elektromagnetnega sevanja na spremembe v možganski aktivnosti, spremenjenem reakcijskem času in motnjah v spanju.


Vsekakor pa sta najbolj nevarni uporaba mobilnih telefonov med vožnjo in elektromagnetna interferenca z nekaterimi medicinskimi napravami.
Zaradi veliko nejasnosti o možnem tveganju je priporočljivo zmanjšati uporabo mobilnih telefonov le na kratke pogovore pri odraslih, predvsem pa pri otrocih, in uporabnike navajati na prostoročno uporabo mobilnega telefona.

Summary:


Starting-point: In some countries, more than half of the population is using mobile phones already. Due to such a wide use, already small harmful side effects on human health could cause a huge public and medical problem. Therefore, a research work on the influence of mobile phones on human health is under way all around the world. One of the most serious questions is whether radiation from such sources is cancerous. The IARC (International Agency for Research on Cancer) is managing an international epidemiological research in order to find out whether the use of mobile phones could increase possibility of the development of cancer and, if that is so, at what level of exposure. For this purpose, an independent expert group has been formed in Great Britain, and they are working on a project called Mobile phones and the influence upon health. In 1999 the Royal Society of Canada published a report about possible medical risks for people who are exposed to wireless telecommunication devices.


Conclusions:
The research work so far has shown that the exposure to electromagnetic radiation caused by mobile phones most probably does not induce nor accelerates the development of human cancer. Also, the research done on the animals has not shown any major risks for the development of the brain cancer. But the experiment, done on mice exposed to similar electromagnetic radiation, has shown greater risks for the rise of limphom. Intensive experiments on animals, which would confirm or omit this result, are in progress.

IARC is taking into account the results of experimental studies as well as epidemiological studies when deciding about cancerous tissue, and will most probably form its conclusions in the year 2003.


The latest study of Finnish author Leszczynsky, who has, for the first time, in his experiment used human brain cells and exposed them to electromagnetic radiation of similar intensity and frequencies which are present in mobile phones, has shown that even the smallest exposure to electromagnetic radiation can cause changes in the cell. The experiment has shown that such a radiation causes greater permeability of "barrera hematoencefálica", which could, at a long-term exposure, bring serious consequences to human health. The authors are also reporting of the influence which electromagnetic radiation has upon brain activities, reaction time and disturbance of sleeping.
Definitely, the most dangerous is the use of mobile phones when driving and electromagnetic interference with some medical devices.

There is a lot of vagueness about the possible risk, therefore it is recommended to reduce the use of mobile phones to only short conversations. The users should also get used to freehand use of their mobile phone.

Povzetki predavanj/ Lecture summaries


Varnost na internetu (7. november 2002) / Security (2002, November 7):

LinSec, varnostna orodja
LinSec, security tools

Boris Dragović (ZRJ)
Open Source Network of Yugoslavia (OSNY)

Povzetek:

Največje težave pri varnosti na posameznem računalniku predstavljajo težave varnosti interneta.Večji del boja za povečanje varnosti na posameznem računalniku se je usmeril na odpravljanje hib in napak na aplikacijskem nivoju. Praksa in raziskave so pokazale, da bi bilo za večjo uspešnost pri odpravljanju napak potrebno dodati varnostne mehanizme v sistemski nivo.

Model neomejene kontrole dostopa (Discretionary Access Control - DAC), vgrajen za kontrolo dostopa in dodeljevanja privilegijev v večini UNIX sistemov, je največkrat razlog vdora v posamezne računalnike v internetnem okolju. Projekt LinSec, z oblikovanjem in vgradnjo modela obvezne kontrole dostopa (Mandatory Access Control - MAC) v operacijski sistem Linux, predstavlja nasprotje trenutni neomejeni kontroli dostopa (DAC).

Planirani model MAC predstavlja kombinacijo obstoječih in novih varnostnih mehanizmov, kot so zmožnosti, kontrola področnega dostopa do datotečnega sistema in IP označevanje. Vgradnja in oblika LinSec-a na Linux-u je originalna v vseh pogledih, razen za zmožnostni model, ki je bistveno razširjen osnovni model POSIX 1003.6 vgrajen v Linuxu.

LinSec je bil dodan v jedro Linuxa s približno 5000 vrsticami kode v več kot 16. tednih. Predhodni test in hitrostni rezultati so pokazali, da je vgrajen MAC model zmogljiv in učinkovit. Še več, LinSec je enostavno vgradljiv v obstoječ Linux sistem in bistveno ne vpliva na sistemsko uporabnost in hitrost.

Summary:


Host security represents one of the most attacked links in the Internet security chain. Large proportion of the efforts to improve host security has gone into following the flawed assumption that adequate security can be provided solely in the application layer. Practice and research have shown that security mechanisms, in order to be effective, have to be implemented in the operating system layer.

Discretionary Access Control (DAC) model, implemented for access control and privilege delegation purposes in most UNIX systems, represents the most frequent cause of the host security breaches in the Internet environment. LinSec project is aimed at designing and implementing a Mandatory Access Control (MAC) model, as opposed to the existing DAC model, in the Linux operating system.

The envisaged MAC model is based on a combination of the existing and novel security mechanisms such as: capabilities, file system access domains and IP labeling. The Linux specific LinSec design and implementation is original in all its aspects except for the capability model, which is a substantial extension of the basic POSIX 1003.6 model implemented in Linux.

LinSec was implemented in about 5,000 lines of Linux kernel code over a 16 week period. The preliminary test and benchmark results show that the implemented MAC model is both efficient and effective. Furthermore, LinSec is easily integratable in existing Linux systems and does not substantially affect the target system's usability and performance.


Ponudba storitev in rešitev odprte kode v Sloveniji
Providing Open Source services and solutions in Slovenia

Andrej Kositer, Aljaž Mavrič (SLO)
Agenda Open Systems d.o.o.
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
Pingvin sponzor/Pingvin Sponsor

Povzetek:

Kratek opis poslovnih modelov ponudnikov rešitev in storitev s področja odprte kode. Pregled zagotavljanja kakovosti in popolnosti storitev in rešitev. Primer ponudbe družbe Agenda Open Systems in pregled nekaterih referenčnih projektov odprte kode v slovenskem prostoru.


Summary:

Short description of business models of open source solutions and services providers. Review of ensuring quality and accuracy of services and solutions.
The Agenda Open Systems services case and review of some referential open source projects in Slovenia.


Trendi na področju omrežne (ne)varnosti
Trends in the field of network (un)security


Gorazd Božič (SLO)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES), SI-CERT


Povzetek:

Internet je tako kot vsak drug javno dostopen sistem podvržen možnim zlorabam. Omrežje računalniških sistemov omogoča avtomatizacijo metod pregledovanja, vdiranja in zlorabljanja informacij, ki drugje zahteva veliko napora in različnih sredstev. Predavanje podaja pregled kratke zgodovine varnostnih incidentov na omrežju, opiše različne tipe zlorab, nato pa tudi načine odkrivanja in izsleditve vira incidenta. Opisano je še delovanje skupin za razreševanje varnostnih incidentov
(t.i. CERT - "Computer Emergency Response Team" skupine), podaja pa še kratek povzetek slovenske zakonodaje na tem področju.

Predavanje vsebuje tudi konkretne primere iz prakse skupine SI-CERT, ki deluje v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES).

Summary:

Internet, like any other accessible system, is a subject to possible misuse. The network of computer systems enables automation of the inspection methods, breaking in and misusing information, which somewhere else demands a lot of effort and various means. The lecture will present a short review of the history of the Internet security incidents; describe various types of misuses and then some ways of detecting and tracing the source of the incident. It will also describe functioning of the groups for solving security incidents (CERT, "Computer Emergency Response Team" groups) and will present a summary of Slovene legislation in this area.

Lecture will also include some concrete examples from the praxis of SI-CERT group, which is operating within the Academic and research network of Slovenia (ARNES).Do varnosti z uporabo open-source orodij
Securing the System with Use of Open Source Tools


Stojan Rančič (SLO)
Društvo slovenskih uporabnikov Linuxa (LUGOS)
Linux User Group Of Slovenia (LUGOS)

Povzetek:


Ciljna publika: vabljeni so vsi, ki jih zanima, kako zaščititi svoj sistem tako pred zunanjimi kot notranjimi napadalci, nevarno kodo in nepazljivimi uporabniki.

Kakor se širi internet, se širijo tudi možnosti zlorabe računalnikov, ki so nanj priklopljeni, posredno ali neposredno. Na omrežja se priklaplja čedalje več sistemov in da lahko naša infrastruktura nemoteno deluje, je potrebno poskrbeti za dosledno varovanje opreme, ki je na omrežja priklopljena, kakor tudi za sisteme, ki niso direktno omreženi.

Pokazali bomo, kaj danes obsega paleta odprtih orodij za doseganje varnosti, tako na omrežnem nivoju kot tudi na nivoju samega strežnika ali delovne postaje.

Predavanje vam ne bo predstavilo vsega, kar se dogaja na področju orodij za zagotavljanje varnosti sistemov, dobili pa boste dober pregled nad to temo in dovolj kazalcev za samostojno implementacijo varnostne politike v vašem okolju.

Predstavitev bo razdeljena v dva dela: v prvem bomo kratko predstavili kategorije orodij in njihove najpopularnejše predstavnike, v drugem pa prikazali praktično uporabo nekaterih najbolj tipičnih orodij v strežniškem okolju.

Zajete teme:

- Kontrola dostopa
- Avtentikacija
- Detekcija vdorov
- Nadzorovanje omrežja
- Opozarjanje ob napakah
- Prisluškovanje
- Požarni zidovi


Summary:


Audience:
Invited all, who are interested in the protection of the system from external as well as from internal attackers, dangerous code and incautious users.

Internet is expanding and with it the possible misuse of computers, connected to it directly or indirectly. More and more systems are being connected to networks and to enable undisturbed functioning of the infrastructure, you need to take care of constant protection of the equipment connected to the network, as well as of systems that are not directly connected to the network.

We will demonstrate the extent of the palette of the open source tools for security purposes on the network level and on the level of the server and the workstation itself.

Not all the details in the area of open source Tools for security purposes will be presented at the lecture. But you will definitely gain a good survey on the subject and enough pointers for autonomous implementation of security politics within your environment.

The presentation itself will consist of two parts: In the first part tool categories and their most popular representatives will be presented and in the second half we will show the practical use of some of the most typical tools within the server's environment.


Covered subjects:

- The Access Control
- Authentication
- Detection of Compromise
- Network Control
- Warnings of Errors
- Eavesdropping
- Fire-wallsCiljno vdiranje in tehnika zaznavanja vdorov
Targeted hacking and detection techniques

Dominic Chell, Andrew Moore (UK)


Povzetek:

Svet elektronskega poslovanja je kruto tržišče in naši informacijski sistemi so podvrženi marsikateri nevarnosti. Ciljno vdiranje in tehnika zaznavanja vdorov imata lahko uničujoč vpliv na družbe, vključno z izgubo ugleda, javno osramotitvijo in krajo lastninskih podatkov/informacij/kod konkurenci, prav tako sem sodijo visoki stroški popravila sistema.

Skušali vas bomo seznaniti tako z nekaterimi metodami, ki jih potencialni vsiljivec lahko uporabi, da vdre v vaš sistem, kot tudi s tehnikami odkrivanja in preprečevanja. S tem namenom smo pripravili napotke k naslednjim tematskim sklopom.

Preden se bomo dotaknili teme, bo potrebno definirati, kaj pojmujemo pod izrazom "ciljno vdiranje", kdo ga izvaja, kdo je tarča ter posledice in vpliv, ki ga vdiranje lahko prinese vašemu poslovanju. Zatem bomo omogočili vpogled v način, kako hacker (vdiralec) izbere tarčo in kako se to nanaša na poslovni svet in korporativno okolje.

Poskušali bomo poudariti in prikazati, kako lahko nezaščiteno omrežje vpliva na varnost vašega sistema, kljub temu, da je ta navidezno varen. Medtem vas bomo seznanili s podrobnim pregledom "sniffing" procesa, pa tudi kako je ta še nevarnejši preko strategij "man in the middle" in "arp poisoning". Predstavili bomo nekaj načinov, ki jih vaša organizacija lahko uporabi pri odkrivanju in preprečevanju teh tehnik.

Po obravnavi osnovnih načinov ciljnega vdiranja bomo prešli na metode odkrivanja in vdiranja. Predstavljeni bodo številni mrežni in sistemski načini zaznavanja vdorov, kot sta "tripwire" in "snort", vključno s tem, kako lahko analiziramo njihov zapis in odkrijemo potencialnega vdiralca.

V nadaljevanju se bomo posvetili načinom, kako najti in odpraviti različne tipe "trojanov" (trojan = podtaknjen program), vključno z binarnimi "trojani", naložljivimi "kernel moduli" in "trojani", ki vplivajo na pomnilnik procesov.

Upava, da vam bo najina predstavitev omogočila pristop, s katerim boste lahko lažje nadzirali in zaščitili vaše vire pred morebitnimi nevarnostmi.

Summary:

The world of E-Business is a cutthroat market and our information systems are vulnerable to many dangerous threats. Targeted hacking and/or corporate espionage can have devastating affects on companies including loss of reputation, public embarrassment, proprietary data/information/code leaked to competitors as well as the high financial costs involved in downtime and repairs to the system.

We will attempt to inform you of some of the methods a potential intruder may use to penetrate your system as well as the techniques you can implement to detect and prevent them. In order to do this, we will provide a reference to the following set of topics.

Before we can discuss the topic we will first define what constitutes as targeted hacking, who does it, who is targeted and the consequences and implications it may have upon your business.
Having done this, we will then provide you with an insight into how a hacker may select a target and how this relates to the business world and corporate environment.

We will attempt to highlight and demonstrate how network weaknesses may affect your server despite it being seemingly remotely secured. While doing this we will provide you with a detailed overview of the "sniffing" process as well as how this is made more dangerous via "man in the middle" and "arp poisoning" strategies. Furthermore, we will present some approaches your organisation can implement to detect and prevent these techniques.

Having covered the basic approaches to targeted hacking, we will move on to methods of detecting an intrusion. This will include a presentation of a variety of both network and system intrusion detection systems such as tripwire and snort including how we are able to analyse their signatures to detect a potential intruder.

Once we have completed this, we will move on to analysing potential signs once an intrusion has occurred, this will include an approach to dissecting the various types of trojans, including binary trojans, loadable kernel modules and trojans that infect a processes memory.

To summarise, we hope our presentation will provide you with an approach to which you will be able to harden and monitor your resources more successfully from potential threats and risks.
Predavanje "Off-By-One"
The "Off-By-One" Speech


Marcus Danielsson, Jonas Björk (S)
TrustLab Corporation's R&D Team


Povzetek:


V predstavitvi bo podrobno opisano, kako locirati okvaro "Off-By-One" na platformi i86, kako jo izrabiti in se zaščititi proti njej. Priporočljivo je splošno znanje o "buffer owerflows", vseeno pa bodo razložene tudi osnove.

"Off-By-One" je "buffer", ki se lahko prepiše samo z enim bitom. Težko ga je locirati in izkoristiti, vendar je to mogoče. Na praktičnem primeru bomo prikazali, kako.

Prav tako bomo opisali spominske funkcije (stack, heap) in njihovo delovanje, tako da bodo udeleženci lažje razumeli ranljivost Off-By-One. Poleg tega bomo prikazali, kako uporabiti GNU Debugger, da bo odpravljanje napake lažje.

Skupino Smile sestavljamo trije: Jonas Björk, Tobias Gustavsson in Marcus Danielsson. Naš glavni interes je razvijati kodo za odpravljanje napak ob uporabi različnih vrst programske opreme in se ob tem čim več naučiti.


Summary:

This presentation will describe in detail how to locate, exploit and how to protect against "off-by-one" bugs on the i86 platform. A common knowledge about buffer overflows is recommended, but we will also explain the basics.

An "off-by-one" is a buffer that gets overwritten with only a single byte, thus making it very difficult to exploit and discover, but yet possible. The Smile Research and development team will give a practical example on how this is possible.

We will also describe the memory functions (the stack, the heap etc.) and how they work, so you will get a greater understanding about the off-by-one vulnerability. In addition to this, we will show how to use the GNU Debugger to make the exploitation easier.

The Smile group consists of three persons (Marcus Danielsson, Jonas Björk, Tobias Gustavsson). Our main interest is to learn from developing exploitcode aiming at different types of software.Povzetki predavanj/Lecture summaries

Linux (8. november 2002) / Linux (2002, November 8)


Prosto programje, GNU/Linux in Lugos
Free Software, GNU/Linux and Lugos

Miha Tomšič (SLO)
Društvo slovenskih uporabnikov Linuxa (LUGOS)
Linux User Group Of Slovenia (LUGOS)

Povzetek:


Predavanje je predstavitev prostega programja in programja, ki temelji na odprti kodi. Odkar je programje postalo tržno zanimivo, se pojavljajo težnje razvijalcev, da bi razvijali programsko opremo, ki bi bila prosto dostopna vsem uporabnikom. Leta 1984 je Richard M. Stallman začel projekt, imenovan GNU, ki predstavlja prost operacijski sistem tipa Unix. Temelj projekta GNU je Stallman postavil v obliki
štirih pravic:

- pravica do poganjanja programa za katerokoli potrebo,
- pravica do svobodnega spreminjanja programa (to vključuje
dostopnost izvorne programske kode),
- pravica do razširjanja kopij programa (brezplačno ali proti
plačilu),
- pravica do razširjanja spremenjenega programa (tako imajo vsi korist od vnesenih sprememb).

Ker pa tako zapisane pravice nimajo nobene teže v družbi, v kateri živimo, jih je moral zapisati v pravniški jezik v obliki licenc GPL in LGPL. Bistvo licence GPL je v tem, da aktivno ščiti pravice, vendar mora biti vsako naslednje delo, ki temelji na kodi, zaščiteni z licenco GPL, izdano pod isto licenco. To predvsem pomeni, da mora biti tudi izvorna koda naslednikov GPL-jevskega programa prosto dostopna. Obstajajo pa tudi druge oblike programja, ki ga lahko najdemo na internetu in zanj ne plačamo ničesar. Gre za prosto razširljive programe, take z odprto kodo, ali pa še bolj proste programe, katerih koda je na voljo vsakomur, da si jo lahko prisvoji.

Projekt GNU je med svojim razvojem počasi dobival vsa orodja, ki jih sodoben operacijski sistem potrebuje, manjkalo je samo še jedro sistema. Ta bistveni del sistema skrbi, da se programi razumejo z računalnikom in njegovo strojno opremo. Znotraj projekta GNU je nastajalo jedro HURD, razvoj le-tega pa je bil zaradi kompleksnosti zelo počasen. Rešitev te težave je prišla z interneta. Tam je finski študent Linus Torvalds leta 1991 objavil prvo verzijo Linuxa, jedra operacijskega sistema, podobnega Minixu. Pri razvoju je Linus uporabljal orodja GNU in s tem se je začelo zlivanje dveh projektov, ki sta nastajala po vsem svetu.

GNU/Linux ali samo Linux, kot ga mnogi imenujejo, je šel v preteklih desetih letih skozi zelo aktivno obdobje razvoja. Jedro danes vsebuje gonilnike za vso pomembno strojno opremo. Predvsem so dobro podprta podjetja, ki ne skoparijo z informacijami o svojih izdelkih. Nekatera podjetja sama izdelujejo ali prilagajajo tudi gonilnike za
Linux. V preteklosti si je Linux s svojo stabilno zasnovo že pridobil pomemben delež strežniških sistemov. Kar se ostalega programja tiče, je opaziti bistven napredek na področju namizij. KDE in Gnome postajata popolni namizji, ki skupaj s paketom OpenOffice.org ponujata uporabniku celotno ponudbo orodij za namizni računalnik. S tem trdnim temeljem se Linuxu obeta svetla prihodnost pri namiznih računalnikih.

Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije je nastalo iz potrebe po druženju takrat še maloštevilnih uporabnikov. Glavni korak pri njihovem zbliževanju je dopisni seznam, na katerem izmenjujemo izkušnje in skupaj rešujemo težave. Leta 1997 se je društvo formalno registriralo. Javnosti želimo predstaviti Linux in njegove prednosti, pri tem pa se zavedamo tudi njegovih pomanjkljivosti. V statutu zapisane naloge so: združevanje uporabnikov, izobraževanje, širjenje Linuxa, slovenjenje, informiranje in osveščanje javnosti o obstoju alternative zaprtim rešitvam.

Društvu, ki danes šteje več kot 700 članov, je od ustanovitve uspelo izpeljati že nekaj projektov: prilagoditev slovenske tipkovnice in pisav, poslovenjenje velikega dela dokumentacije HOWTO, poslovenjenje namizja KDE, več festivalov Linuxa, računalniška tekmovanja in ne nazadnje uspešno sodelovanje z Ministrstvom za informacijsko družbo pri projektih na področju odprte kode.

Društvo načrtuje nadaljevanje že utečenih projektov slovenjenja, sodelovanje z Ministrstvom za informacijsko družbo, prirejanje festivalov Linuxa in računalniških tekmovanj ter pripravo predavanj in izobraževanj.

Summary:


The lecture is a presentation of free software and open source based software. Ever since the software had gained a market interest, there were aspirations of the developers for the development of the software that would enable free access to all users. In 1984 Richard M. Stallman begun a project called GNU, which represents a free operational system of the Unix type. The foundations of the GNU project were raised on the basis of four rights:

- The right to drive a programme for any need
- The right to free programme changing (includes the accessibility of the original programme code)
- The right to disseminate copies of a programme (free or against charge)
- The right to disseminate changed programme (this way everybody benefits entered changes)

Because the rights written this way have no impact in our society, Stallman had to transform them into legal language in the form of the GPL and LGPL licences. The essence of the GPL license lies in the active protection of the rights, in the way that every following work, based on the code protected by the GPL license, has to be issued under the same license.
This means that also the original code of the GPL programme followers has to be freely accessible.

There are also other forms of software available and they can be found on the internet for free.
These are programmes that can be freely dispatched, open source programmes or even more free programmes, whose code is available to anyone capable to arrogate it.

During its development, the GNU project slowly gained all the tools necessary for the contemporary operational system. All it was lacking was the system's kernel. This essential part of the system enables the programmes to comprehend with the computer and its hardware. The HURD kernel came into existence within the GNU project. But the development was very slow because of its complexity. The solution came from the internet. That's where the Finnish student Linus Torvalds in1991 published the first version of the Linux, a kernel of the operational system similar to Minix. At its development Linus was using the GNU tools and that's how the uniting of the two projects begun.


GNU/Linux or solely Linux, went through a very active period of development in the past ten years. The kernel today contains all the drivers, necessary for all the important hardware.
Especially well supported are the companies, which are not stingy with the information about its products. Some companies even make or adjust their own Linux drivers. In the past, Linux with its stable plan already gained an important share of the server's systems.

As for the other software is concerned, the main progress is in the field of desktops. KDE and Gnome are becoming perfect desktops, which, together with the OpenOffice.org package offer to its user the whole tool palette for the desktop computer. With such a solid basis the Linux future in desktop computers is very promising.


The Association for the Linux Users of Slovenia arised from the need to associate with at that time still not very numerous users. The main step at bringing closer the users is the corresponding list on which we share our experiences and collectively solve problems.
The association was formally registered in 1997. We want to present Linux and its preference to the public and by doing that we are also aware of its imperfections. Duties, written in the statute are: uniting of the users, education, spreading of Linux, informing the public about the existence of the alternatives for closed solutions.
The association today counts 700 members and since the establishment it has carried out several projects: the adjustment of Slovene keyboard and writing, KDE desktop translation into Slovene, several Linux festivals, computer competitions and least but not last the successful cooperation with the Ministry of Informational Society at the project concerning the open source.

In the future, the association is planning the continuation of the established projects, cooperation with the Ministry of Informational society, organising Linux festivals and computer competitions and preparing lectures and educational programmes.


Uporaba Linuxa pri gradnji informacijskega sistema v podjetju
Enterprise Information System with the use of Linux

dr. Janez Brest (SLO)

Damijan Rebernak, Borko Bošković, Viljem Žumer
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Inštitut za računalništvo
2000 Maribor


Damijan Rebernak, Borko Bošković, Viljem Žumer
University of Maribor
Faculty of Electronics, Computer and Information science
Computer science Institute
2000 Maribor

Povzetek:


Danes v mnogih slovenskih podjetjih teče proces prenove proizvodnih procesov na področju informatizacije in integracije. Uvajanje informacijskih tehnologij praviloma poteka stopenjsko, zato je malo sodobnih, novo postavljenih in računalniško vodenih proizvodnih tehnologij. Vzrok je pomanjkanje finančnih sredstev, pa tudi pomanjkanje ustreznega kadra, včasih nepripravljenost na nujne spremembe v organizaciji poslovanja podjetja, ki ga zahteva uvedba informacijskih tehnologij, in še mnogo drugih razlogov.

Informacijski sistem je že vsakdanji člen v proizvodnem procesu vsakega podjetja. Zahteve podjetij po primernem informacijskem sistemu se iz dneva v dan večajo, prav tako količina podatkov, ki jih je potrebno obdelati. Boljša organiziranost podatkov in boljši informacijski sistem omogočata podjetju hitrejši dostop do informacij, kar lahko pomeni bistveno prednost pred konkurenco.

Ena izmed rešitev za implementacijo spletnega informacijskega sistema je uporaba orodij, ki temeljijo na javanskih tehnologijah. Te tehnologije temeljijo na odprti kodi in tečejo na operacijskem sistemu Linux.

Prednosti spletnih aplikacij pred klasičnimi so naslednje:

- Dostopnost podatkov.
Podatki so dostopni v vseh računalnikih z dostopom do svetovnega spleta. Pogoj za uporabo je le nameščen ustrezen spletni brskalnik.

- Enostavno vzdrževanje, razširljivost in administracija informacijskega sistema. Ker so podatki ločeni od predstavitve, se spremembe aplikacije dogajajo le v omejenem številu računalnikov (ponavadi podatkovni strežnik in spletni strežnik), vidne pa so povsod.

- Platformna (arhitekturna) neodvisnost. Uporabniki lahko uporabljajo poljuben operacijski sistem (Windows 9x, Windows NT, Linux, UNIX itd.), saj za uporabo aplikacije potrebujejo le spletni brskalnik.

- Standardni uporabniški vmesnik. Ni potrebno implementirati aplikacije na strani odjemalca. Uporabljamo lahko enega izmed standardnih spletnih brskalnikov (Netscape, Internet Explorer, Mozilla, Opera itd.), ki jih uporabniki že poznajo.

Seveda pa ima spletna aplikacija tudi nekaj slabosti, ena izmed teh je omejitev pri načrtovanju in implementaciji uporabniškega vmesnika. Pri implementaciji uporabniškega vmesnika smo omejeni s komunikacijo po protokolu HTTP in z zmožnostmi jezika HTML ter spletnega brskalnika, ki ga uporabljamo.

Pri načrtovanju informacijskega sistema si prizadevamo, da so podatki, poslovna logika in prikaz podatkov za uporabnika ločeni. Informacijski sistem se tako razdeli na več nivojev. Na ta način si poenostavimo zagotavljanje varnosti in implementacijo sprememb ter razširitev informacijskega sistema.

Trinivojska arhitektura (three-tier architecture), kjer ločimo tri nivoje (predstavitveni, vmesni - poslovna logika in podatkovni nivo), se nam zdi dobra izbira za spletni informacijski sistem. Podatkovni nivo se izvaja na podatkovnem strežniku in obsega
podatkovno bazo s SUPB (sistem za upravljanje s podatkovno bazo). Vmesni nivo vsebuje celotno poslovno logiko ter mehanizme za avtorizacijo in zaščito podatkov. Na predstavitvenem nivoju pa že obdelane podatke le prikažemo uporabniku. Posamezni nivoji se lahko nahajajo v enem računalniku, priporočljivo pa je, da se vsak nivo izvaja v drugem. Pri tej arhitekturi informacijskega sistema je enostavneje zagotoviti varnost, saj ima dostop do podatkov le vmesni nivo in se uporabniku prenesejo le zahtevani podatki, predstavitveni nivo torej nima direktnega dostopa do podatkov.

Z uporabo trinivojske arhitekture načrtujemo in gradimo spletni informacijski sistem za slovensko podjetje, ki se ukvarja s strojegradnjo. Pri gradnji spletnega informacijskega sistema uporabljamo operacijski sistem Linux in programsko opremo z odprto kodo.

Summary:

Today, the renovation of production processes is being in process in the field of information and integration.
An introduction of informational technologies, according to the rules, has stages and as a consequence, there are only few contemporary newly built and computer led production technologies. The cause lies within the lack of monetary means and the lack of suitable workers, sometimes also unwillingness for the necessary changes that the introduction of informational technologies requires in the organisation of business operations in the company. There are also many other reasons for the small number of the companies using the contemporary informational systems.

Today, the informational system is the everyday phenomenon in the production processes of each company. Company's pretensions to a suitable informational system are increasing from day to day and also the data quantity is growing rapidly. Better data organisation and better informational system in a company enable faster access to information and that can only mean the main precedence over competitors.

One of the solutions for the implementation of a network informational system is the use of tools that are based on java technologies. These technologies are based on open source and are running on operational system Linux.

The advantages of network applications are the following:


- Data accessibility
Data is accessible on all computers with the access to the World Wide Web. The only condition for use is an installed and suitable browser.
- Simple maintenance, expansion and the Informational system administration.
Changes of the application are taking place only on limited number of computers (usually data server and network server) since data are parted from the presentation, but they are visible everywhere.

- Platform (architectural) independence
The users are able to use any operational system (Windows 9x, Windows NT, Linux, UNIX, etc.) because they only need a web browser to use the application.

- Standard user's interface.

There is no need to implement an application on a customer's side. We can use one of the standard web browsers (Netscape, Internet Explorer, Mozilla, Opera, etc.) with which the users are already familiar.


Certainly, a network application can also have some weaknesses. One of them is a restriction at planning and implementation of user's interface. At implementing user's interface, we are limited to communication in the http protocol, capability of HTML language and web browser that an individual user is using.


The three-level architecture (three-tier architecture), where we are dealing with three levels (presentational, intermediate - business logic) and data level, seems a good choice for a network informational system. Data level is carried out on a data server and includes database with SUPB (a system for managing a data base). Intermediate level includes the whole business logic and mechanisms for authorisation and data protection. On the presentational level the processed data is being shown to the user. Individual levels can be found on a sole computer, but it is recommended to implement each level on a different computer. At this kind of architecture, it is easier to ensure security because the access to data has only intermediate level and therefore only requested data are transmitted to the user. The presentational level then doesn't have a direct access to data.


With the use of three-level architecture, we are planning and building a network informational system for a Slovene company, dealing with engineering. At building it, we are using the Linux operational system and open source programme equipment.

Mreža za podporo proste programske kode v Jugoslaviji
Open Source Network of Yugoslavia


Boško Radivojević (ZRJ)
Open Source Network of Yugoslavia (OSNY)

Povzetek:

Odprta koda ima kot razvojni model programske opreme veliko prednosti. Mnogo skupin, ki delajo na področju odprte kode, ima svoj pristop do zakonodaje. Na predavanju bodo predstavljene aktivnosti OSNY (Open Source Network of Yugoslavia ali Mreža za podporo proste - odprte programske kode v Jugoslaviji) in podani odgovori na nekatera vprašanja: kdo smo, kako vidimo trenutno situacijo, kakšni so naši načrti v prihodnosti, s katerimi problemi se soočamo in še veliko več.

Od leta 1999 do danes se je v Jugoslaviji veliko spremenilo. Majhna skupina navdušencev je organizirala prvi Linux/Open Source dogodek v Jugoslaviji - LinuxFEST '99. Prvi LinuxFEST je bil organiziran brez podpore domačih ali tujih podjetij in brez dolgoročnih idej, vendar z zavezanostjo pokazati zmožnosti operacijskega sistema Linux.

Zakaj LinuxFEST? Osredotočili smo se na Linux kot najpomembnejši projekt odprte kode. Preko uspešnosti tega projekta, ki je pravzaprav populariziral odprto programsko kodo, smo želeli opozoriti na njene prednosti.

Festival LinuxFEST 99 je bil resnično dobro obiskan in zelo odmeven, kar nam je dalo nove spodbude. Spoznali smo veliko novih ljudi, pripravljenih sodelovati pri zagovarjanju odprte programske kode. Prav tako smo navezali stike s podobnimi skupinami iz drugih držav in regij.

Na področju organizacije smo pridobili pomembne izkušnje in znanje, kar bo podlaga za boljšo organizacijo in večjo vsebinsko kvaliteto dogodkov v prihodnosti. To pa je tudi namen naše skupnosti.

V skoraj štirih letih našega obstoja smo organizirali tri LinuxFEST-e in eno konferenco. Bili smo iniciator jugoslovanskega projekta KDE in nekaterih strani, ki temeljijo na Linuxu. Najpomembneje pa je, da smo ustanovili nevladno organizacijo - Mrežo za podporo proste programske kode v Jugoslaviji. To je zelo pomembno, saj s poslovnega vidika nismo več "otroci", in karkoli že počnemo, je to naše vodilo. Priskrbeti moramo kvalitetno vsebino poslovanja in pri tem ne smemo pozabiti na skupnost - to je naloga, h kateri smo se zavezali z ustanovitvijo nevladne organizacije.


Namen OSNY je delovanje na področju zagovarjanja odprte programske kode v Jugoslaviji. Za povečanje priljubljenosti odprte programske kode je zelo pomembno prikazati visoko kvaliteto in predvsem prednosti odprte programske kode. Prav tako je potrebno organizirati tečaje, konference in podpirati projekte, povezane z odprto kodo, ter ljudi, ki jih zanima delo v tem okolju .


Summary:


Open Source, as a software development model, has many advantages. Many
Open Source Communities have their own way of Open Source advocacy. This presentation will give a summary of OSNY (Open Soruce Network of Yugoslavia) activities, and answer some other questions: who we are, what we think about current situation, what are our plans for the future, what are the problems we are facing with, and many more.

From 1999. till now in Yugoslavia many things have changed. A small group of
enthusiasts organised the very first Linux/Open Source event in Yugoslavia LinuxFEST '99. The first LinuxFEST was organized without any support from domestic nor international companies, without long-term ideas, but, with a strong decision to show Linux abilities.


Why LinuxFEST? We focused on Linux as the most important Open Source project. We wanted to show Open Source advantages through one successful project. The project that, actually gave popularity to Open Source.

Success of LinuxFEST '99 was, really, great. Many people visited LinuxFEST.
Feedback gave us strength to continue. We saw many new faces ready to contribute in Open Source advocacy. Also, we've made many connections with simmilar groups from other countries in the region.

From organizational point of view, the first LinuxFEST gave us extreamly important experience and knowledge. The experience that will help us to organize events better and knowledge that will help us to increase the quality of contents. Because, that's what community is looking for.

In almost 4 years of our activities we've organized three LinuxFESTs and one conference. We've started KDE Yugoslavia project (KDE localization) and some Linux oriented sites. But, the most important thing is that we started a real NGO - Open Source Network of Yugoslavia. Starting a NGO is important, because, from bussines point of view, we are not "kids" any more. Whatever we do, we must have that on mind. We have to provide serious contents for bussines, and not forget the community. That is the burden of having a NGO.

OSNY is enthusiastic organization with decision to work on Open Source advocacy in Yugoslavia. To increase popularity of Open Source, we've found it's very important to demonstrate high quality and, most of all, Open Source benefits. It is also important to organize trainings, conferences and to support Open Source projects and people interested in work in Open Source environment.

Projekt Gizzmo: Multimedijska Linux konzola
Project Gizzmo: A Linux-based Audio/Video Console

dr. Andrej Miksič (SLO)
Bitiver d.o.o.
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
Pingvin sponsor/Pingvin Sponsor

Povzetek:


V zadnjih letih je imel Linux kar razburljiv razvoj. Zaživelo je veliko aplikacijskih rešitev, izmed njih je vdelani (embedded) Linux eden najbolj zanimivih in zabavnih sistemov. Projekt Gizzmo smo začeli snovati (ravno v času, ko je na dan prišel prvi DivX kodek) z jasnim ciljem: zasnovati večpredstavno napravo, ki je enostavna za uporabo. Dve leti kasneje predstavljamo Gizzma - cenovno ugodno multimedijsko konzolo, ki lahko predvaja množico formatov iz različnih vhodnih medijev (CD, pomnilniške kartice) in omogoča prikaze tako na monitorju, projektorju in vgrajenem LCD prikazovalniku kot na domačem televizijskem sprejemniku. Vse programerske rešitve temeljijo na odprti kodi.

Na festivalu bomo predstavili konzolo Gizzmo ter različne probleme in rešitve pri snovanju vdelanih (embedded) sistemov.


Summary:

Linux has had quite a ride in the past few years; many new application industries have swung into motion, with embedded Linux being one of the most challenging and exciting. The Gizzmo project started (in the time the first DivX codec came out) with focus and commitment to develop a multimedia hardware platform that would result
in an easy-to-use stand-alone presentation machine. Two years later, Gizzmo represents a unique low-cost multimedia center, able to handle different input formats from various media (CDs, flash memory cards), as well as outputs (on-chassis-LCD, TV, projector), with all the software being open-source.
The Gizzmo player will be presented at the festival, and many aspects of embedded Linux design will be presented and discussed.

Vzporedni superračunalniki - projekt VRANA
Parallel Supercomputers from the VRANA series


dr. Milan Hodošček (SLO)
Kemijski inštitut Slovenije
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

National Institute of Chemistry
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana


Povzetek:

Predstavil bom projekt VRANA (Vzporedni Računalniki za Akceleracijo Numeričnih Algoritmov). Posebnost projekta je, da je povezava med posameznimi računskimi komponentami prirejena trenutnim cenovnim razmeram na tržišču mrežne opreme. Potreba vsakega vzporednega računalniškega sistema je paralelna povezava med računalniki. Najenostavnejši in hkrati najcenejši primer take povezave je arhitektura obroča. Vsak računalnik ima samo dva ali tri mrežne vmesnike: dva vmesnika za hitro povezavo v paralelni sistem, tretjega pa za povezavo z zunanjimi uporabniki. Ta tretja povezava ni potrebna, ker gredo povezave lahko tudi čez obroč, in ima potem samo en računalnik povezavo navzven. To povezavo smo imeli v sistemih VRANA-1 in VRANA-2 v letih 1998/1999. Mrežni vmesniki so imeli hitrost 100 Mbitov/s. Da lahko izkoristimo prednosti paralelne mreže v obroču, je seveda potrebno napisati komunikacijsko knjižnico, ki to arhitekturo učinkovito izkoristi, kar bo pokazano na preprostem primeru. Za primitivno komunikacijo (send/receive) ponavadi uporabimo kar standardne knjižnice kot so LAM, MPICH, PVM itd. V principu aplikacija, ki je paralelizirana na arhitekturi obroča, ne uporablja povezave med računalniki, ki niso sosedi v obroču, zgoraj omenjene knjižnice pa le-to uporabljajo. Zato je treba sestaviti "routing" tabele, da vsak računalnik vidi vsakega drugega v mreži. To je včasih zamuden posel in najbolje je, če napišemo program, ki zgenerira te tabele že kar v pravilni obliki za postavitev mreže pri zagonu vsakega računalnika v sistemu.

V letu 1999 smo se sestavili sistem VRANA-3, ki je imel povezavo v dvodimenzionalno mrežo. Vsak računalnik ima štiri sosede. Tako mrežo potem lahko na robovih povežemo med seboj in dobimo 3-D zvitek.

Ker so vmesniki poceni in ker so bili 100 portni switchi še vedno dragi, smo leta 2000 zgradili hiperkocko v VARANA-4 sistemu. To je šestdimenzionalna hiperkocka.

V letu 2001 je postal 1gbit/s mrežni vmesnik poceni, zato smo naredili hierarhično hiperkocko v sistemu VRANA-5. Gbit Switchi pa so bili še vedno dragi.

Ker so postali leta 2002 tudi gbit switchi poceni, imamo 16-procesorski sistem VRANA-6.

Predstavil bom tudi bodoča sistema VRANA-7 (stroje že imamo) in VRANA-8, ki bo začel delovati v prvi polovici leta 2003.

Summary:

I will present the CROW project (Columns and ROws of Workstations). What is special about this project is that the link between separate calculating components is adjusted to the momentary price conditions in the network equipment market. Parallel linking between computers is the need of any parallel computer system. The most simple and the cheapest example of such a link is ring architecture. Each computer has only two or three interfaces: two are needed for a fast link into parallel system, while the third one is meant for a linkage with external users. The third one is not necessary because linkages can also be done through the ring and then only one computer has the external link.

We had this kind of linkage in our systems VRANA-1 and VRANA-2 in 1998/1999. Network interfaces had a speed of 100 Mbit/sec. To be able to take advantages of the parallel network in the ring, a communicational library, which uses this kind of architecture effectively, has to be written. We will demonstrate that on a simple example.

For a primitive communication (send/receive) we usually use standard libraries like LAM, MPICH, PVM, etc.
In principle, an application, that is made parallel on the architecture of the ring, is not using linking between computers which are not neighbours in the ring. But the libraries, mentioned above, use it. Therefore routing tables have to be set, so that each computer can "see" all others in the network. Sometimes this can be very time- consuming procedure and the best solution is to write a programme, which is able to generate these tables in the right form in order to place a network at booting each of the computers in the system.

In the year 1999 we constituted a system VRANA-3, which had a link into two- dimensional network. Each computer has four neighbours. This kind of a network can be linked together on the edges and the result is a 3-D scroll.

Since the interfaces were cheap and since a 100 port switches are still expensive, in 2000 we decided to build a hypercube in the VRANA-4 system. This is a six dimensional hypercube.

In 2001, 1 Gbit/sec network interface became very cheap, so we created a hierarchic hypercube in the VRANA-5 system. However, Gbit switches were still expensive.

In 2002, also G/bit switches became cheap, so now we have a 16-processor system VRANA-6.

We will also present future systems VRANA-7 and VRANA-8, which will start to function in the first half of 2003.Paketno radijsko omrežje slovenskih radioamaterjev in GNU/Linux
Packet Radio of Slovenian Radio Amateurs and GNU/Linux

Andrej Souvent (SLO)


Povzetek:

Slovenski radioamaterji smo leta 1987 začeli graditi radijsko paketno omrežje za prenos podatkov, imenovano Packet radio. Omrežje se je z leti širilo in razvijalo. Danes tvori hrbtenico omrežja več kot trideset vozlišč, ki so med seboj povezana s hitrimi 1.2 Mbps mikrovalovnimi povezavami. Večina vozlišč ima več vstopnih točk za uporabnike in več rezervnih povezav s sosednjimi vozlišči. Radijsko pokrivanje obsega praktično vso Slovenijo. Omrežje je preko povezav z vozlišči sosednjih držav povezano s svetovnim Packet radio omrežjem, preko posebnih prehodov pa tudi z omrežjem Internet. Narejeno je z domačim znanjem in doma izdelano opremo. Radioamaterjem omogoča uporabo številnih storitev, npr. uporabo elektronske pošte, BBS sistemov, specializiranih baz podatkov, dostop do interneta, itd.

Že od začetka se za komunikacijo med udeleženci uporablja komunikacijski protokol AX.25. Družina protokolov TCP/IP se je uveljavila šele v zadnjem času, predvsem zaradi velike količine programja narejenega za uporabo omrežja Internet. S temi protokoli smo eksperimentirali že na začetku, vendar so se v takratnih razmerah pokazali kot dokaj neprimerni.

Uporaba TCP/IP v našem omrežju je tesno povezana s prihodom operacijskega sistema GNU/Linux. Ker je filozofija prostega programja zelo blizu načelom radioamaterjev, ni nič nenavadnega, da se jih je kar nekaj znašlo med aktivnimi razvijalci, in Linux jedro je kmalu dobilo podporo za protokol AX.25. To je omogočilo izvedbo potrebne programske opreme, temelječe na AX.25 in - kar je še pomembneje - omogočilo radioamaterjem uporabo TCP/IP in s tem vsega pripadajočega programja (npr. brskalnikov, spletnih strežnikov, itd.)

Predavanje bo zajelo osnovne principe delovanja AX.25 omrežja ter predstavitev pripadajoče strojne in programske opreme za operacijski sistem GNU/Linux. Prikazan bo tudi primer konfiguracije GNU/Linux sistema za delo v omrežju AX.25 in nekaj najpopularnejših storitev.

Summary:

Back in 1987, the Slovenian radio amateurs started to build a wireless computer network named Packet Radio. In the course of time, the network grew and developed. Today, the backbone of the network consists of more than 30 nodes linked together by fast 1.2 Mbps microwave links. Most of the nodes have a number of user access points as well as a number of redundant links to the neighbouring nodes. The network covers almost the whole territory of Slovenia; it is part of the worldwide Packet Radio network, and via special gateways, it is connected also to the Internet. It has been made using our own knowledge and home-made equipment. It enables the radio amateurs to use several services, e.g. electronic mail, BBS-systems, specialized databases, Internet accesss, etc.

Right from the start, the AX.25 communication protocol has been used. The TCP/IP family of protocols established itself only recently, particularly due to the large amount of software destined for the use of the Internet. We have been experimenting with these protocols since the very beginning, however in the circumstances of that time, they proved to be rather inadequate.

The use of TCP/IP in our network is closely related to the emergence of the GNU/Linux system. Since the philosophy of free software is very familiar to radio amateur principles, it shouldn't seem strange that quite a few of them become engaged as active developers, and the AX.25 protocol soon became integrated into the Linux kernel. That gave rise to the development of the necessary AX.25 based software and, even more importantly, gave the radio amateurs the opportunity to use TCP/IP with the related software (e.g. web browsers, servers, etc.).

In my lecture I will present basic principles of AX.25 network as well as the appurtenant hard- and software for the GNU/Linux operating system. I will also show an example of an configuration of GNU/Linux system to be used in the AX.25 network and some of the most popular services.

Poslovne rešitve na SuSE Linuxu
SuSE Linux and business solutions

Janez Krek (SLO)
Euroteh d.o.o.
Prešernova 15, 1290 Grosuplje
Pingvin sponzor/Pingvin Sponsor


Povzetek:

Linux je eden mlajših operacijskih sistemov in SuSE Linux je ena najbolj znanih in uporabniku prijaznih komercialnih distribucij. Predavanje bo razdeljeno na dva dela. V prvem bo podrobneje predstavljen SuSE Linuxa 8.1, ki je namenjen domači uporabi in manjšim strežnikom. Predstavljene bodo novosti nove verzije, različne izdaje in orodje YaST2.

V drugem delu bodo predstavljene poslovne rešitve, ki so namenjene uporabi Linuxa v poslovnem svetu. Govorili bomo o SuSE Linux Enteprise Server 7, SuSE Linux Groupware Server, SuSE Linux eMail Server III, o njihovi uporabi, posebnostih, namenu, vsebini, itd.


Summary:

Linux is one of the youngest operational systems and SuSE Linux one of the most famous and user - friendly commercial distributions. Lecture will consist of two parts. In the first part, SuSE Linux 8.1, which is meant for home use and smaller servers, will be presented in details.

The new version, different editions and YaST2 tools will be introduced as well.
In the part two, we will talk about business solutions, meant for the use of Linux in the business world. SuSE Linux Enteprise Server 7, SuSE Linux Groupware Server, SuSE Linux eMail will also be presented together with their use, particularities, purpose, contents, etc.

Odprta debata
Open debate

Marcelo W. Tosatti (BR)
Linux kernel developer and latest stable tree maintainer
http://www.conectiva.com.br


Povzetek:

Marcelo Tosatti - razvijalec jedra operacijskega sistema Linux in vzdrževalec zadnje stabilne verzije tega jedra (Linux kernel developer and latest stable tree maintainer).

Marcelo je javnosti postal znan lani novembra, ko mu je Linus Torvalds predal vzdrževanje zadnje stabilne verzije jedra Linux-a - 2.4. Linus se je posvetil razvoju razvojne verzije jedra 2.5, vendar je delo, ki ga je za verzije 2.0 in 2.2 zaupal Alanu Coxu, ki je zaradi drugih obremenitev tokrat delo zavrnil, zdaj predal Marcelu. To potezo je zagovarjal tudi Alan Cox, ki je Linusu tudi predlagal Marcela kot nadomestilo zase.

Marcelo je že kot trinajstletnik dobil "part-time job" pri lokalnem ISP-ju kot sistemski administrator na Linux sistemih. Ker ga je Linux zelo zanimal, po njegovih besedah predvsem zaradi odprte programske kode, je poskušal dobiti službo, kjer bi se lahko več naučil o samem Linuxu. Pri 14 letih je tako začel delati za večje brazilsko podjetje Conectiva, ki je znano tudi po svoji distribuciji Linux-a - Conectiva Linux, kjer je zaposlen še danes.

Danes je star 19 let. Pri razvoju jedra sodeluje že dlje časa, delo vzdrževalca zadnjega stabilnega drevesa kode za jedro Linuxa pa opravlja že eno leto. Do sedaj je pripravil štiri verzije 2.4 kernel-a, to so verzije 2.4.16 - 2.4.19, v zelo bližnji prihodnosti pa že pričakujemo verzijo 2.4.20. V nasprotju s prejšnjo hitrostjo izdajanja popravkov je tukaj vidna njegova razsodnost in pretehtanost potez, ko vključuje v glavno drevo nove dodatke in popravke (patch-e). Kot pravi sam, je pri tem delu pozornejši tudi na manjše popravke manj znanih razvijalcev, bolj kot sam Torvalds.

Na festivalu bomo Marcela spoznali v odprti debati z moderatorjem. Po nekaj vprašanjih, ki mu jih bo zastavil moderator, bodo na vrsti vprašanja iz publike.


Opomba: Za M. W. Tosattija zapisal Gorazd Golob.

Summary:

Marcelo had became known to the public in November 2001, when Linus Torvalds left him the maintenance of the latest stable Linux kernel version 2.4. Linus dedicated his work to developing a kernel version 2.5. The work, which was entrusted to Alan Cox - version 2.0 and 2.2, was now turned over to Marcelo and that suited Alan as well because he had other obligations.

Already at age 13, Marcelo got a part time job at local ISP, as a Linux system administrator. Since he was very interested in Linux (mainly because of the open source), he tried to get a job, where he could learn more about Linux. Therefore, at the age 14, he had begun to work for a bigger Brasil enterprise Conectiva (also known for its Linux distribution), where he is still working.

Today he is 19 years old. He is present at kernel development for a longer period but he works as a latest stable tree maintainer for one year. Up to now, he has prepared four versions of kernel 2.4. These are versions 2.4.16 - 2.4.19. In the near future we are also expecting version 2.4.20. Compared with the former speed of making corrections, his discernment and consideration of the moves is seen, since he includes new additions and patches to the main tree. As he says, he is more attentive to small patches of smaller developers than Linus Torvalds himself.

We will get to know Marcelo at the open debate with a moderator. After few questions made by a moderator, you will get your turn to ask some questions.

Note: For M. W. Tosattija, written by Gorazd Golob.

Spremljevalni program/ Accompanying Program

Tekmovanje vdiranja v sistem/ Hacking contest

V sklopu festivala Kiblix bo potekalo tudi tekmovanje vdiranja v sistem. Tekmovanje bo potekalo v petek, 8. 11. 2002 (dan namenjen varnosti na internetu), od 10.00 do 18.00 ure oziroma do zmage.

Pogoji tekmovanja:

Tekmovanje bo potekalo v interni mreži z dostopom do interneta. Iz interneta direkten dostop do "linux box-a" ne bo možen. Za sodelovanje potrebujete svoj računalnik s kakršnokoli programsko opremo, miško, tipkovnico in mrežno kartico. Za monitorje bo poskrbljeno.

Natančna navodila za tekmovalce, z osnovnimi napotki, katere varnostne luknje so bile narejene, ter opisom naloge, bodo objavljena na spletu ob začetku tekmovanja. Upoštevali bomo samo uspešno opravljeno nalogo - po katerikoli poti (hack).

Nagrada:

Tekmovalec, ki prvi uspešno reši nalogo, za nagrado prejme "linux box".
In addition to the festival Kiblix, we have prepared a hacking contest, which will take place on Friday, October 8, 2002 (day of the festival, dedicated to Internet security), from 10 am. - 6 pm., or until we have a winner.


Competition terms:

Competition will take place within an internal network with an access to the Internet. A direct access to Linux box from the Internet won't be possible. You will need your own computer with any programme equipment, a mouse and a keyboard and, of course, a network card. We will provide the monitors.

The exact instructions with basic directions about which safety holes were made and a with a task description, will be announced on the Internet at the beginning of the competition.
Only successfully made tasks, done in whichever way (hack) will be taken into consideration.


Prize:


A competitor, who is first to solve a task successfully, will receive a Linux box.
Tekmovanje za najlepše urejeno namizje/ Desktop contest

V okviru festivala Kiblix bo tudi tekmovanje za najlepše urejeno namizje.

Pogoji tekmovanja:

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi, ki imajo računalnik, na katerem je nameščen Linux s poljubnim grafičnim sistemom. Tekmovalci lahko pripravijo rešitve namizja s programsko opremo, ki temelji na odprti kodi (GPL, LGPL, BSD) - KDE, GNOME, Blackbox, Afterstep in raznih hibridih teh okolij.


Za sodelovanje so potrebni računalnik, na katerem je vidna rešitev namizja, tipkovnica in miška (za monitorje bo poskrbljeno!).

Strokovna komisija, sestavljena iz treh članov (s področja računalništva, oblikovanja in umetnosti), bo izbrala zmagovalca glede na videz in funkcionalnost namizja.

Nagrada:

Glavna nagrada, ki jo prejme zmagovalec za najboljše namizje Linux, je grafična kartica GeforceMX-4 s 64mb rama, ki jo bo podarilo podjetje Mentis iz Dravograda.

As a part of a Linux festival, there will also be a desktop contest - competition for the most beautiful desktop.

Conditions for the competition:

Competitors should participate in the competition with their own computers in which they have installed optional graphical system.
Competitors can prepare all desktop solutions, based on the open source (GPL, LGPL, BSD) programme equipment - KDE, GNOME, Blackbox, Afterstep and various hybrids of these environments.

A computer with a visible desktop solution, keyboard and mouse is needed for a participant to be able to take part in the competition (we will provide the monitors!)

A jury of three members (computer science expert, designer and art director) will choose a winner with regard to the appearance and desktop functionality.

Prize:

The main prize for the winner of the best Linux desktop is a graphical card GeforceMX-4, 64 mb ram, donated by Mentis company from Dravograd.


Namestitvena delavnica operacijskega sistema Linux/ Linux install workshop

Vse tri dni festivala Kiblix bo v demonstracijski sobi namestitvena delavnica operacijskega sistema Linux. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali namestiti operacijski sistem Linux na osebni računalnik, ki ga boste prinesli s seboj.

Na voljo bo več distribucij OS Linux, glede na vaše potrebe in želje pa bomo skupaj izbrali najprimernejšo.

Pogoji sodelovanja v namestitveni delavnici:

S seboj prinesete računalnik (vključno s tipkovnico in miško), na katerega bi radi namestili operacijski sistem Linux ali pa ga dodali k operacijskemu sistemu, ki ga že imate na vašem računalniku. Za monitorje bo poskrbljeno.

 


Within the festival KIBLIX, you will have an opportunity to attend a three-day Linux Install workshop in the demonstrational room. Our experts will be glad to help you to install the Linux operational system in your personal computer.


There will be several OS Linux distributions available and together we will choose the most appropriate according to your needs and desires.


Cooperation conditions:

A computer (including a keyboard and a mouse) in which you would like to install the Linux operational system or add it to the already existing operational system.

Monitors will be provided!EMMA ( Evropski multimedijski pospeševalnik na področju San Francisca)/ EMMA (European Multimedia Accelerator in the San Francisco Bay Area)


EMMA: http://www.ubique.org/emma

Poslanstvo in cilji:

Poslanstvo EMME je vzpodbuditi in pomagati k uspešnemu vstopu evropskih multimedijskih družb na ameriški trg.
EMMA ob sponzorstvu vodilnih evropskih multimedijskih trgovinskih zvez in podpori Evropske komisije zagotavlja niz storitev, da bi pomagala primernim podjetjem pri iskanju novih poslovnih priložnosti na prostranem in dinamičnem ameriškem trgu multimedije in informacijskih tehnologij.
EMMO so lansirali Evropski multimedijski forum in njegovi partnerji z naslednjimi cilji:
POSPEŠITI vstop evropskih multimedijskih družb na ameriški trg;
ZGRADITI zavest in tržni delež evropskih multimedijskih izdelkov in storitev v ZDA;
POVEZATI evropske multimedijske družbe z ameriškimi partnerji;
RAZVITI mednarodno poslovanje evropske multimedijsko industrijo;
OMOGOČITI poslovno in tehnološko sodelovanje med Evropo in ZDA.

Izpolnite spletni vprašalnik ali si ga naložite iz:
www.kibla.org/emma

Več informacij:

Peter Tomaž Dobrila, e-pošta: peco@kibla.org
Dejan Pestotnik, e-pošta: dejanx@kibla.org
Tel.: +386 (0)2 2294012, fax: +386 (0)2 2294020
Naslov:
Multimedia Centre KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, SI-2000 Maribor, Slovenija

Informacije v Evropi:

emma@e-multimedia.org

Informacije v Združenih državah:

helpdesk@check-in-usa.com

EMMA's mission is to encourage and support the successful market entry of European multimedia companies in the USA.
Sponsored by Europe's leading multimedia trade associations and supported by the European Commission, EMMA provides a range of services to assist eligible firms in pursuing new business opportunities in the vast, dynamic US market for multimedia and information technology.
EMMA has been launched by the European Multimedia Forum and its partners with the following goals:
ACCELERATE the market entry of European multimedia companies in the U.S.
BUILD awareness and market share of European multimedia products and.services in the U.S.
CONNECT European multimedia companies with U.S. partners
DEVELOP international business for the European multimedia industry
ENABLE business and technology cooperation between Europe and U.S

More information:

Peter Tomaž Dobrila, e-mail: peco@kibla.org
Dejan Pestotnik, e-mail: dejanx@kibla.org
Tel.: +386 (0)2 2294012, fax: +386 (0)2 2294020
Naslov/ Address:
Multimedia Centre KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, SI-2000 Maribor, Slovenija

Information in Europe:

emma@e-multimedia.org

Information in the US:

helpdesk@check-in-usa.com


REVOLUTION OS

Premierna predstavitev filma bo v sklopu festivala KIBLIX (7.11.2002 in 9.11.2002) / Movie premiére will be at the KIBLIX festival (November 7th and 9th, 2002)

Film REVOLUTION OS pripoveduje zgodbo hekerjev, ki so se uprli Microsoftu in ustanovili gibanje GNU/Linux in Open Source (odprta koda).

Film REVOLUTION OS vključuje intervjuje z Linusom Torvaldsom, Richardom Stallmanom, Brucem Perensom, Ericom Raymondom, Brianom Behlendorfom, Michaelom Tiemannom, Larryjem Augustinom, Frankom Heckerjem in Robom Maldo.

Izvleček iz filma si lahko ogledate na spletni strani REVOLUTION OS: http://www.revolution-os.com/


Zgodba:

90 minutni film se začne s prizadevanjem Richarda Stallman'sa, da bi ustvaril brezplačen operacijski sistem. Nato skozi intervjuje s Stallmanom, Linusom Torvaldsom (kreator operacijskega sistema Linux), Ericom Raymondom (avtor Katerdrale in Bazarja), Bruceom Perensom (avtor definicije Odprte kode), Brianom Behlendorfom (vodja projekta Apache Web Server), Michaelom Tiemannom (ustanovitelj prvega Open Source društva ) in Larryjem Augustinom (ustanovitelj sistema VA Linux) sledimo dve desetletji trajajočemu razvoju gibanja.

V filmu Revolution OS je prikazana tudi kultura gibanja Open Source. Dokumentirane so Installfest zabave, na katere lahko ljudje prinesejo svoje računalnike in brezplačno dobijo tehnično podporo za Linux, in protestni shodi Refund Day, na katerih lahko uporabniki Linuxa zahtevajo povračilo denarja za dodatne stroške, ki so vključeni v ceno novega računalnika z že nameščenimi Microsoftovimi aplikacijami.


Režija:

Film Revolution OS je idejno zasnoval J.T.S. Moore, ki pa na začetku projekta še ni poznal skupnosti Open Source. Da bi prikazal junaško naravo idej in prizadevanj gibanja Open Source, je delal s starim holivudskim epskim formatom anamorfnega 35mm filma (kinemaskop). Večina dokumentarnih filmov je posneta v formatu, ki je prilagojen za televizijo, film Revolution OS pa je posnet v širšem, pravokotnem formatu filmskega gledališča in učinek je osupljiv.

Kljub temu, ta je tržna ocena družb, zasnovanih na sistemu Linux, naraščala in dosegala svoj vrhunec, so intervjuvanci poročali, da jih je to sicer presenetilo, ni pa spremenilo tega, kar bi naredili v vsakem primeru. V primeru, da bi J.T.S. Moore režiral še kakšen dokumentarec, ne bi spreminjal oblike, ki jo je uporabil pri filmu Revolution OS.

Namen filma je pojasniti in informirati, vendar pa je včasih preveč prisoten tehnični žargon. Kakorkoli že, bistvo dokumentarnega filma je prikazati specifičen kos življenja, in Moore to naredi na občudovanja vreden način.


REVOLUTION OS tells the inside story of the hackers who rebelled against Microsoft and created GNU/Linux and the Open Source movement.

REVOLUTION OS features interviews with Linus Torvalds, Richard Stallman, Bruce Perens, Eric Raymond, Brian Behlendorf, Michael Tiemann, Larry Augustin, Frank Hecker, and Rob Malda.
To view the trailer or the first eight minutes go to the ifilm website for REVOLUTION OS: http://www.revolution-os.com/

Story:

This 90-minute film begins with Richard Stallman's quest to create a free operating system. It then follows the movement through its two-decades-long evolution in interviews with Stallman, Linus Torvalds (creator of the open-source operating system Linux), Eric Raymond (author of The Cathedral and the Bazaar), Bruce Perens (author of the Open Source Definition), Brian Behlendorf (leader of the Apache Web server project), Michael Tiemann (founder of the first open source company) and Larry Augustin (founder of VA Linux Systems). Revolution OS also depicts the culture of the open source movement by documenting the Installfest parties where people can bring their computers to get free, expert Linux tech support; and the Refund Day protest marches, where Linux users demand reimbursement of the extra fees that get tacked onto the purchase price of new computers for pre-installed Microsoft applications.

Direction:


Revolution OS was the brainchild of J.T.S. Moore, who was totally unfamiliar with the open source community when he started the project. To capture what he saw as the epic nature of open source's ideas and struggle, Moore worked with the old Hollywood epic format of anamorphic 35mm film (Cinemascope). Most documentaries are shot in a square format to fit TV screens, but Revolution OS is shot in the wide, rectangle format of the movie theater and the effect is striking. Back to the subject matter: ultimately Moore has Revolution OS end on a high note. With the market valuations of Linux-based companies near their peak, each of the interviewees stated that while the enormous success of Linux came as a great surprise to them, it hadn't really changed what they would've done in the first place. And Moore, should he direct another documentary, shouldn't change the format of what he's done in his first one.


Bottom Line:

Revolution OS enlightens and informs, but sometimes gets bogged down in the technical jargon a little too much. However, a documentary is meant to be a snapshot of a specific slice of life, and Moore achieves this admirably.VIP KLUB/VIP CLUB

Vsak večer od 20.00 - 24.00 ure party s hostesami/
Every night from 8pm. till 12pm. - Party with hostesses

- četrtek, 7.11.2002: Canadian Club party
- Thursday, November 7th, 2002: Canadian Club party

- petek, 8.11.2002: Shark&vodka party
- Friday, November 8th, 2002: Shark&vodka party

- sobota, 9.11.2002: Heineken party
- Saturday, November 9th, 2002: Heineken party

Glasbena in zabavna dogodka - v jazz klubu Satchmo in na ŠTUKU/
Musical and Entertaining events - Satchmo and ŠTUK

petek, 8.11.2002 ob 21. uri v jazz klubu Satchmo: DÄLEK (USA)
Friday, November 8th, 2002 at Satchmo Club: DÄLEK (USA) at 9pm.

Jazz klub Satchmo, Strossmayerjeva 6, Maribor

Organizacija in produkcija: MMC KIBLA, Ul. Kneza Koclja 9, Maribor/
Organisation and production: MMC KIBLA, Ul. Kneza Koclja 9, Maribor


DÄLEK (USA)
MC Dälek - vokal/vocals
DJ Still - gramofoni/turntables
Oktopus - sampler/sampler

100% hip-hop kolektiv iz New Yerseyja - Dälek (beri: die-ah-lect), ki prožno razteguje zvočne meje z razburljivimi beati, inteligentnimi besedili, brez zlatih verig in "MTV gangsta rapa". Dälek so po skoraj 20 letih hip-hop znova ponesli h koreninam, k vrelcu kreativnosti in transkulturnemu zvočnemu doživetju, k "we are all one people" principom. Rapper Dälek se je kalil tako ob oldschool hip-hopu a la Public Enemy in Ice T, kot ob Ravi Shankarju in Black Sabbath - rezultat je ritmizirana zvočna orgija, "black ezthetics & street credibility included"! Njihovo sodelovanje je raznovrstno: De La Soul, DJ Spooky, Mike Patton (nekdanji Faith no more), krautrock legende Faust in elektromanipulatorji Sofa Surfers. Mnoge revije so jih razglasile za eno najbolj perspektivnih hip-hop skupin, njihovo novembrsko kroženje po Evropi pa za eno najbolj vročih koncertnih turnej v letu 2002. Kdor zamudi njihove odrske eksplozije, si je sam kriv!

Satchmo's stage will be taken by the 100% hip-hop collective from New Yersey; Dälek (pronounce: die-ah-lect), which stretches all musical barriers. Breathtaking beats, intelligent lyrics, but no gold chains and no "MTV gangsta rap"; after almost 20 years Dälek have taken hip-hop to its roots, to the well of creativity, the trans-cultural sound experience and the "we are all one people" principles. Rapper Dälek grew along old-school hip-hip such as Public Enemy or Ice T, as well as Ravi Shankar and Black Sabbath; the result is a rhythmic sound orgy, "black ezthetics & street credibility included"! Their collaborations are just as diverse: De La Soul, DJ Spooky, Mike Patton (ex-Faith no more), krautrock legends Faust and electro manipulators The Sofa Surfers. Several magazines declared them to be one of the best hip-hop groups on the scene, their November European tour was named "one of the hottest stage acts in 2002". Serves you right if you miss their stage explosions!


sobota, 9.11.2002 ob 21. uri na ŠTUK-u: DJ party
Saturday, November 9th, 2002 at Štuk: DJ party at 9pm.

ŠTUK - Študentski prireditveni center Maribor, Gosposvetska cesta 86, Maribor

Veliki finale, ki vam bo s pestro glasbo najboljših DJ-jev olajšal slovo od 1. mednarodnega festival KIBLIX 2002 - do prihodnjega leta!

Big final event, that will relieve your departure from the 1st International festival KIBLIX - till next year! Many-coloured music of best DJs.

SPONZORJI:Festival Kiblix 2002 sta podprla :


Ministrstvo za informacijsko družbo RS

Mestna občina MariborGlavni sponzorji festivala :


Gazela d.o.o.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Narodni dom MariborGlavni medijski sponzor :

Radio Center 103,7 MHz

   Medijski sponzor :

Revija Connect
Delo d.d.

 
Sponzorja posameznega dneva programa:

GV izobraževanje, izobraževaje in svetovanje d.o.o.
KRS Rotovž d.d

 

 

Pingvin spozorji:


Agenda Open System d.o.o.
Bitriver d.o.o.
Euroteh d.o.o.
Teleray d.o.o.

 


Donatorji:


AAA multimedia , Gaber Lesjak s.p.
EON
e-Svet
Digital Data Communications d.o.o.
Knežji portal
Mentis d.o.o.
Meso izdelki Žerak, Anton Žerak s.p.
MobiSux
Novium d.o.o.
PC Sistemi d.o.o.
Rittal d.o.o.
Rolan d.o.o.
Slo - Site
Videa d.o.o.
Xenya d.o.o.
Donatorji VIP Kluba

Shark
Gama d.o.o., Heineken
Tudis d.o.o.

. . .CELOSTRANSKI OGLAS
GAZELA D.O.O.CELOSTRANSKI OGLAS
ŠOUM


CELOSTRANSKI OGLAS
DELOCELOSTRANSKI OGLAS
REVIJA CONNECTZadnja stran:

Založnik/ Published by: Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, Ul. Kneza Koclja 9, 2000 Maribor/ Association for Culture and Education KIBLA, Ul. Kneza Koclja 9, 2000 Maribor

Za založbo/ Publisher: Peter Tomaž Dobrila
zbirka TOX, letnik 8.št.2/ edition TOX, year 8. no.2

Urednica/Editor: Maja Kostevc

Besedila/Texts: dr. Metoda Dodič Fikfak, Borja Jelič, Teodor Prosen, Balázs L. Szekfu, Radoje Mićić, Stojan Rančič, Gorazd Božič, Boris Dragović, Dominic Chell, Andrew Moore, Marcus Danielsson, Jonas Björk, Andrej Kositer, Aljaž Mavrič, Miha Tomšič, dr. Janez Brest, Marcelo Tosatti, Boško Radivojević, dr. Milan Hodošček, Andrej Souvent, dr. Andrej Miksič, Janez Krek, David Braun in Gorazd Golob.

Prevodi/Translation: Valerija Karba

Lektoriranje/Language editor:
Petra Blagšič, Andreja Mikuž

Grafično oblikovanje/Graphic design: Gorazd Gregorič, Gazela d.o.o.

Tisk/Printed by
: Florjančič tisk d.o.o.

Produkcija/Production: KID KIBLA

Leto izdaje/Published: 2002

Naklada/ No. of copies: 1000


Vse pravice pridržane/All rights reserved